Sider

søndag 15. desember 2013

Pedagogisk bruk av PLN

I Engelsk på 10. klasse har jeg i noen år arbeidet med temaet Amerika. I fjor samarbeidet jeg med en kollega og vi utviklet et prosjekt/tema som vi kalte: The American Dream. Dette var et arbeid som gikk over 12 uker og elevene fikk en oversikt over målene for perioden, arbeidsoppgaver som skulle gjøres, forventninger, vurderingskriterier og tidsplaner.


Læreplanen i Engelsk er mye basert på arbeidsmål og de fleste av målene i del 1, språklæring,  del 2: kommunikasjon og del 3: kultur, samfunn og litteratur ville bli arbeidet med i dette arbeidet. Dette arbeidet var det siste store arbeidet de gjorde på ungdomsskolen. Vi arbeider ikke så mye med lærestoff, men det finnes gode tekster om de ulike emnene i en lærebok vi har. Vi oppfordrer elevene til selv å finne fakta og lese seg opp på sine emner på sin måte. Jeg har selvsagt mange kilder som de kan bruke som utgangspunkt. 

Det var mange ulike aktiviteter som ble lagt opp til i perioden. Elevene skulle bruke en "presentasjon" (alt fra PP, Prezi, film, etc), den måtte være digital, som arbeidsdokument. Dette skulle vi lærere ha tilgang til. Deretter hadde vi annen hver uke "1 minutes talk i klassen", logg skriving hver uke, deltakelse i digitale diskusjoner (itsl), 15min og 45 min skriving (google docs), digital kunnskapstest (itsl), foredrag fra lærere og amerikansk professor om ulike emner. Elevene måtte skrive egenvurderinger (google form) om ulike emner/oppgaver. Den siste "oppgaven" for elevene var å sette sammen ett billed collage, med bilder som dekket det de ville snakke om, til klassen. Det var ikke en fremføring, men hvor klassen skulle spørre spørsmål om de bildene vedkommende hadde valgt. Elevene ble også vurdert på de spørsmål som ble stilt. 

Jeg tror det hadde vært lett å PLNifisere dette opplegget, selv om vi legger opp til at elevene selv skal finne ut av mye, så kan det ha økt læringen ved å definere PLN for elevene og legge mer vekt på at de selv skulle bruke et PLN i læringen. 

Vi har forsøkt å arbeide med hvordan de enkelte elevene arbeider best og legge fokus på ulike læringsstrategier for ulike elever. I vårt opplegg ligger det lett til rette for å fokusere mer på den enkeltes PLN. I alle de vurderingssituasjonene vi la opp til, så dekket vi alle taksonomiene hos Bloom. Dette også for at alle eleveneskulle ha mulighet for å skinne og mestre. Gjennom egenvurderingene som gikk på ulike oppgaver eller mål, gav vi elevene mulighet til meta-læring (Biggs, 1985). Jeg tror vi ville ha økt fokuset på læring om vi hadde trukket inn elementet med PLN, selv om vi gjør det uten eksplisitt å si det. Elevene kunne brukt aktivt Twitter for å diskutere feks, hva som mange legger i begrepet "The American Dream" og fått live respons fra hele verden, men også fra amerikanere. Her tror jeg vi kunne hentet mye. Både "sterke" og "svake" elever kunne lett ha bidratt og fått til interessante diskusjoner. Terskelen kunne ha blitt liten for deltakelse. Den "live" diskusjonen kunne ha blitt uvurderlig.

En annen ting jeg ville ha fokusert på er det å ha et "verktøy" for oppbevaring av informasjon, lenker, notater etc. Alle elevene mine bruker OneNote og jeg ville ha fokusert mye på at alle kunne bruke den for dette emnet og strukturere all informasjon elevene finner. 


Knut Illeris sier at læring er en viktig funksjon for mennesket og at "Læring er en social proces, der foregår i samspil med andre." Bruk av PLN og de digitale muligheter, kan kanskje heve læringen for noen av elevene fra mer repetisjon og kunnskap til mer analyse og vurdering i følge Blooms taksonomi. For mitt opplegg tror jeg at det å fokusere på PLN (og PLE) kan elevene hjelpes til å sette sin egen læring mer i system. 

I et PLN er et element også det å få inspirasjon og jeg kunne tenke meg at elevene bruker Pinterest. Da tenker jeg både for å søke på emner og få inspirasjon fra andre, men også at de kan lage sitt eget "notat" til deling og inspirasjon til andre. Gjerne arbeide sammen i grupper. 

Jeg ser utallige måter jeg kan knytte PLN inn i undervisningsopplegg. Den individuelle læringen og fokuset på den enkelte kan forsterkes, men læring som en sosial prosess er jo også ett av grunnelementene i et PLN. Jeg ser fordelen ved at dialogen mellom lærer og elev kan forsterkes, dette hjelper jo også i veiledningssammenheng, samt ved både formativ og summativ vurdering.

Mulighetene begrenses bare av fantasien, men jeg skal arbeide mye mer aktivt med hver enkelt elevs PLN i fremtiden…...lleris Knud Illeris (1999):Læring, Roskilde Universitetsforlag

2 kommentarer:

  1. Denne kommentaren har blitt fjernet av en bloggadministrator.

    SvarSlett
  2. Hei,

    Det var interessant besvarelse av øvingsoppgave 3. Jeg tror du har rett i at man kunne benyttet PLN-teori i besvarelsen av ”The American Dream”. Det er nok et emne som egnet ser svært godt for PLN’ifisering og hvor man får tilgang til unik informasjon og drøftinger. Det var veldig interessant å se hvordan Ann Michaelsen benyttet PLN i engelskfaget ved Sandvika Videregående skole. Språkfag er kanskje et av fagfeltene som egner seg aller best for PLN’ifisering og som kan benyttes for å få eleven til å nå et høyere nivå i Blooms taksinomi.

    SvarSlett