Sider

fredag 14. oktober 2016

Smart læring?

Smart læring, nok et kurs alle lærere burde gjennomføre. Jeg kommer til å anbefale det på det strekeste og håper det blir nye muligheter til våren.

Det som aller sterkest sitter igjen hos meg er hva "multitasking" gjør med vår læring og hvordan oppmerksomheten vår kan bygge nye strukturer i hjernen. For elevene våre er dette utrolig viktig, de trenger å lage seg mange ulike strukturer i sin hjerne. Dette tror jeg er et felt som ikke snakkes om i skolene idag. Mange andre av temaene vi har hatt så langt på planen i dette studiet, opplever jeg at vi snakker litt om i skolen. Sosiale medier feks, hvordan forholde oss til det i skolen på en god måte i forhold til læring? Jeg tror ikke alltid at diskusjonene bærer preg av at alle har god kjenneskap til de fleste sosiale medier på en grunnleggende måte og at alle lærere/skolefolk har tatt de fleste i bruk for å få mer kjennskap. Men vi diskuterer det i hvertfall. Vi har vel kanskje også snakket litt om oppmerksomhet og forstyrrelser, men ikke om hva det gjør med hjernen vår.

Jeg har i den siste tiden snakket litt i personalet om PLN (personlig læringsnettverk). Hvor jeg først har spurt om noen har det, mange vet ikke helt hva det er og mange sier nei, det har de ikke. Men om jeg fører videre om de bruker ulike Facebook grupper, Instagram, Pinterest etc, så svarer de fleste bereftende på det. Når jeg så sier at dette er en del av deres PLN, så blir de oppmerksom på hva dette er og jeg oppfordrer alle til å bli bevisst sitt PLN og bruke det. Og det ønsker vi også at lærerne tar med seg til elevene, at elevene kan bruke sosiale medier også for å lære. Mange elever bruker sosiale medier i læring, men ikke i den læringen som skjer på skolen. Og læring er læring, uansett hvor det foregår.

Jeg har blogget litt i forbindelse med andre studier, men det stopper litt der. Hver gang tenker jeg at jeg kanskje skal forsøke å videreutvikle min egen "stemme" og reflektere og dele mer, men det er liksom ikke helt meg. Jeg er jo en ivrig leser av andres blogg, men de senere årene så er det noen få blogger jeg følger. De som er aktive.... Slik som jeg ikke er.


søndag 15. desember 2013

Pedagogisk bruk av PLN

I Engelsk på 10. klasse har jeg i noen år arbeidet med temaet Amerika. I fjor samarbeidet jeg med en kollega og vi utviklet et prosjekt/tema som vi kalte: The American Dream. Dette var et arbeid som gikk over 12 uker og elevene fikk en oversikt over målene for perioden, arbeidsoppgaver som skulle gjøres, forventninger, vurderingskriterier og tidsplaner.


Læreplanen i Engelsk er mye basert på arbeidsmål og de fleste av målene i del 1, språklæring,  del 2: kommunikasjon og del 3: kultur, samfunn og litteratur ville bli arbeidet med i dette arbeidet. Dette arbeidet var det siste store arbeidet de gjorde på ungdomsskolen. Vi arbeider ikke så mye med lærestoff, men det finnes gode tekster om de ulike emnene i en lærebok vi har. Vi oppfordrer elevene til selv å finne fakta og lese seg opp på sine emner på sin måte. Jeg har selvsagt mange kilder som de kan bruke som utgangspunkt. 

Det var mange ulike aktiviteter som ble lagt opp til i perioden. Elevene skulle bruke en "presentasjon" (alt fra PP, Prezi, film, etc), den måtte være digital, som arbeidsdokument. Dette skulle vi lærere ha tilgang til. Deretter hadde vi annen hver uke "1 minutes talk i klassen", logg skriving hver uke, deltakelse i digitale diskusjoner (itsl), 15min og 45 min skriving (google docs), digital kunnskapstest (itsl), foredrag fra lærere og amerikansk professor om ulike emner. Elevene måtte skrive egenvurderinger (google form) om ulike emner/oppgaver. Den siste "oppgaven" for elevene var å sette sammen ett billed collage, med bilder som dekket det de ville snakke om, til klassen. Det var ikke en fremføring, men hvor klassen skulle spørre spørsmål om de bildene vedkommende hadde valgt. Elevene ble også vurdert på de spørsmål som ble stilt. 

Jeg tror det hadde vært lett å PLNifisere dette opplegget, selv om vi legger opp til at elevene selv skal finne ut av mye, så kan det ha økt læringen ved å definere PLN for elevene og legge mer vekt på at de selv skulle bruke et PLN i læringen. 

Vi har forsøkt å arbeide med hvordan de enkelte elevene arbeider best og legge fokus på ulike læringsstrategier for ulike elever. I vårt opplegg ligger det lett til rette for å fokusere mer på den enkeltes PLN. I alle de vurderingssituasjonene vi la opp til, så dekket vi alle taksonomiene hos Bloom. Dette også for at alle eleveneskulle ha mulighet for å skinne og mestre. Gjennom egenvurderingene som gikk på ulike oppgaver eller mål, gav vi elevene mulighet til meta-læring (Biggs, 1985). Jeg tror vi ville ha økt fokuset på læring om vi hadde trukket inn elementet med PLN, selv om vi gjør det uten eksplisitt å si det. Elevene kunne brukt aktivt Twitter for å diskutere feks, hva som mange legger i begrepet "The American Dream" og fått live respons fra hele verden, men også fra amerikanere. Her tror jeg vi kunne hentet mye. Både "sterke" og "svake" elever kunne lett ha bidratt og fått til interessante diskusjoner. Terskelen kunne ha blitt liten for deltakelse. Den "live" diskusjonen kunne ha blitt uvurderlig.

En annen ting jeg ville ha fokusert på er det å ha et "verktøy" for oppbevaring av informasjon, lenker, notater etc. Alle elevene mine bruker OneNote og jeg ville ha fokusert mye på at alle kunne bruke den for dette emnet og strukturere all informasjon elevene finner. 


Knut Illeris sier at læring er en viktig funksjon for mennesket og at "Læring er en social proces, der foregår i samspil med andre." Bruk av PLN og de digitale muligheter, kan kanskje heve læringen for noen av elevene fra mer repetisjon og kunnskap til mer analyse og vurdering i følge Blooms taksonomi. For mitt opplegg tror jeg at det å fokusere på PLN (og PLE) kan elevene hjelpes til å sette sin egen læring mer i system. 

I et PLN er et element også det å få inspirasjon og jeg kunne tenke meg at elevene bruker Pinterest. Da tenker jeg både for å søke på emner og få inspirasjon fra andre, men også at de kan lage sitt eget "notat" til deling og inspirasjon til andre. Gjerne arbeide sammen i grupper. 

Jeg ser utallige måter jeg kan knytte PLN inn i undervisningsopplegg. Den individuelle læringen og fokuset på den enkelte kan forsterkes, men læring som en sosial prosess er jo også ett av grunnelementene i et PLN. Jeg ser fordelen ved at dialogen mellom lærer og elev kan forsterkes, dette hjelper jo også i veiledningssammenheng, samt ved både formativ og summativ vurdering.

Mulighetene begrenses bare av fantasien, men jeg skal arbeide mye mer aktivt med hver enkelt elevs PLN i fremtiden…...lleris Knud Illeris (1999):Læring, Roskilde Universitetsforlag

tirsdag 12. november 2013

Bruke PLN

PLN kan brukes til så mangt. Jeg tenker at det er uendelig av måter å bruke PLN for å løse ulike problemstillinger. 
  • Det kan være å holde seg oppdatert på emner og nyheter 
  • Det kan være å følge en konferanse, som en selv ikke kan være med på 
  • Finne inspirasjon til undervisning
  • Finne nye verktøy å bruke
  • etc. 
Når jeg skal holde meg oppdatert på et emne begynner jeg gjerne med Twitter. Jeg har noen # som følges og klikker meg gjerne videre. Dette fører meg som oftest videre til blogger, nyhetsartikler, konferanser, diskusjoner som gjør det lettere på en rask måte å få en oversikt. Da samler jeg gjerne lenker med Instapaper, som jeg senere legger inn i Evernote, til ulike "Notebooks" for de ulike emnene. For eksempel da jeg skulle ta i bruk tre nye vertøy i mitt PLN. Jeg synes dette er en ryddig og grei måte å gjøre det på. 
Det er alltid ergerlig når jeg ikke kan delta på konferanser, men da er det alltid noen legger ut informasjon på Twitter. Hver konferanse har som regel sin egen # og da er det lett å følge med. Jeg synes det er utrolig mange som er flink til å skrive kort om essensen, eller legger ut informasjon om hvor vi kan klikke oss videre. Samtidig er det ofte noen som opplyser om et samskrivingsdokument, med notater fra konfernasen. Den senere tid streames ofte konferanser, slik at en kan "være" med. Jeg ville gjerne delta på konferansen Læring for fremtiden, men ikke så lett når jeg bor i USA. Dette er nå lett å løse ved å følge streamingen fra konfernasen og følge med på twitterstrømmen fra konferansen. Denne strømmen og diskusjonen er også lett å gå tilbake til senere. 

I forbindelse med at jeg skriver på en master i skoleledelse, med arbeidstitelen "Lærere fortjener gode tilbakemeldinger" skulle jeg forsøke meg på å få hjelp og innspill av mitt PLN. Jeg synes faktisk det er litt "skummelt" å hive meg ut i det å spørre, tenk om ingen gidder å svare…… Jeg har tidligere brukt mitt PLN til å finne frem til saker, men ikke aktivt selv stilt spørsmål så mange ganger. Denne gangen trenger jeg virkelig litt hjelp og innspill fra lærere og skriver: 

Da fikk jeg en åpen respons og to responser sendt til meg som melding. Igjen er det enkelt å finne tilbake igjen til twitterstrøm som følger en #. 

Dette er bare noen måter en kan bruke PLN på og forsøke å samle og hode orden på informasjon på. 

fredag 8. november 2013

Bygge ditt eget PLN?

Først ville jeg ha tenkt litt igjennom hvordan jeg skal opptre i et PLN. Noen av "reglene" kommer underveis, men det er godt å ha tenkt litt igjennom det å være positiv, klar (ikke bruke ironi, hvor det kan misforstås), alltid referere til den du har fått ideer fra og kreditere de som svarer deg, som du får inspirasjon av. Jeg mener det kan være godt å ha tenkt litt igjennom slike "kjøreregler" på forhånd. Kanskje tenke på det at i et PLN er samarbeid et av de drivende elementene. 

Deretter villle jeg ha meldt meg inn i ulike online samarbeidsarenaer. Det er vel ikke til å komme utenom at en må bruke ulike sider/vertøy hvor en trenger en egen konto. Et godt sted kan være Facebook og Twitter. Nings er online ringer av folk med samenfallende interesser. Et god sted å begynne kan være Del og Bruk, det er ikke så høy aktivitet som det var for 3 år siden. Da kan det være lurt å melde seg inn i utenlandske Nings

Facebook kan brukes til så mye mer enn bare lese hva naboen gjorde fredag kveld. Det er mange gode Sider og Grupper å melde seg inn i. Her opplever jeg også at delingsviljen og hjelpestyrken står klar. Det tar kanskje litt tid å finne de rette sider, men igjen blir det å se hva andre har "likt".  Twitter, Facebook og en Ning, kan være en god start for å bygge et godt PLN. Når en har  en har brukt de aktivt for å bygge opp et digitalt nettverk kan en fokusere videre. Det kan være at mange har Facebook, men ikke har tenkt på å bruke det som en del av sitt PLN. Da er det å snu litt på tankegangen og søke på aviser, bedrifter, organisasjoner etc. som ligger innenfor interesseområdet.Det er viktig at en i begynnelsen forsøker seg litt med å spørre om ulike ting, takke for respons, rett å slett tørre å kaste seg ut der. Forsøk også å hjelpe andre om du ser det er noe du har kunnskap om, selv om du selv synes at spørsmålet kan være banalt. Det er ikke banalt for den som spør. Men ikke spør om spørsmål du lett kan finne ut av selv. Bruk aktivt arenaer som er gode for deling av informasjon; TED Talks,  Wikies, blogs, nyhetsartikkler, fagtidskrifter. Husk at de andre også føler seg gjerne like sårbar i begynnelsen de også. Her tror jeg på vennlighet og ikke en ovenfra og ned holdning.   

Husk at en må være en aktiv deltaker for å bygge opp sitt PLN, det vil både ta tid og krefter, men er verdt det! Noen liker best å skille mellom privatliv og profesjonelle liv og har derfor to ulike kontoer. Jeg personlig er fornøyd med å bruke en konto som er en blanding mellom privatliv og mitt profesjonelle liv. Men dette er noe en kan tenke over før en begynner. 


torsdag 7. november 2013

SlideShare - noe mer en online PP

Hvis vi tenker at meningen med presentasjoner er at ulike folk skal se/få inspirasjon og lære av de, er SlideShare tingen. SlideShare gir deg tilgang til personer, kunnskap og informasjon på en lett og grei måte. En av hovedtankene i et PLN er jo å lett få tilgang til andre personer, et "møterom". Og det kan SlideShare være. En delingsarena, hvor du kan lære, men også hvor du kan dele av din kunnskapsbase. Hva er Slideshare? Det er vel den største presentsjons delingsside i verden. Det er ikke bare en delingsarena for "PowerPoints" på nettet, men dokumenter, PDF, videoer og webinarer deles. Alle presentasjonene kan lett bygges inn i websider, blogger og kan lett deles ved hjelp av sosiale medier, slik som Twitter, Faceboook og Linkedin. Det er Linkedin som eier SlideShare. Pinterest (kommentert tidligere i en blogg) er også integrert i SlideShare plattformen. 

Brukere kan bli medlem av ulike grupper, følge disse og følge ulike personer. Slideshare kan brukes for å fremme teknologi, bedrifter, konferanser, ideer etc. 
Hver persentasjon har hver sin unike url, eller finne presentasjoner ved hjelp av tags og tema og ulike communities. Du kan kommentere presentasjonene eller like de. Lett å dele via sosiale nettverk eller egen blogg. Det er gratis å åpne en konto, men da blir alle dine SlideShares åpen for alle. Om du er villig til å betale, kan du  lage presentasjoner som kan være mer private. 

For meg er det at SlideShare er så lett å bruke og fungerer så sømløst med andre vertøy som gjør det tiltalende. Ved siden av det at det er en fin "møteplass" for nye ideer og lett å dele. Hiv deg utpå og lag en SlideShare - Kanskje andre har nytte av akkurat det du kan?  

torsdag 31. oktober 2013

Bruke Pinterest?

Digital visuell delings oppslagstavle hvor du kan samle det du vil. En konto er gratis og en bruker kan ha mange ulike egne opplagstavler og kan følge andres tavler. Ved å følge andre kan du lett se hva andre er interessert i eller hva andre mener er interessant. Pinterest er et av de mest voksende sosiale nettverk og det tredje mest populære i verden. Overtar det for Facebook? 

Du deler bilder og filmer og kan lage  tavler for ulike tema. Mange kan finne inspirasjon ved å se på bildene. Nå brukes det også i USA mye for å reklamere for egen bedrift og ulike varer. 

I begynnelsen måtte en ha en invitasjon for å kunne åpne en Pinterest konto. Nå trenger du bare å knytte den opp mot Facebook, Twitter eller email adressen din. Du bruker Pinterest ved å legget til en funksjon på vektøyslinjen din som lar deg "pinne" ("henge opp") en side på din egen tavle. Dette skjer sømløst. Pr idag er fleste parten av brukerne kvinner, men i USA er bruken blant skoler og utdannere økende.  Den utrolig enkle måten dette blir gjort på, er kanskje hovedårsaken til populariteten.


Evernote - noe for meg?

Er Evernote løsningen for meg?

Jeg har forsøkt i noen år å være ryddig og holde oversikt over linker, notater, sitater, web-sider jeg synes er interessant, vil bruke til noe eller ta vare på til senere bruk. Det har endt med at jeg har bukt ulike bookmarkings verktøy, leselister, lagret på google, litt i Skydrive osv. Videre har jeg hatt konto og lastet ned Evernote app på iPad'en for en del år siden. Hørte vel eller leste om denne websiden/verktøyet, men kom aldri så langt at jeg ordentlig tok den ibruk. 

Nå har jeg sett nøyere på hvordan Evernote virker og har tatt den ibruk! Og jeg har tatt den virkelig i bruk. 
Hva er Evernote? Det kan kanskje sies å være en kryssplattform som dekker mange oppgaver. Evernote kan være et filsystem for alt du vil ta vare på. Det kan være et sted å skrive notater. Alt fra bilder, linker, notater, utdrag, sitater kan lagres og organiseres på ett sted. Alt er søkbart, du kan tagge, eller Evernote tagger for deg. Jeg kan finne tilbake igjen til lagtet informasjonalt raskt. Det som jeg liker er at alle typer gadgets kan brukes og synkroniseringen foregår sømløst. Det er lett å knytte opp Evernote mot sosiale medier og andre verktøy i mitt PLN. Det finnes mange apper som jobber godt i Evernote.


Bildet illustrerer bare noen av de mappene jeg nå jobber i. 

Liker spesielt det at alle appene (både på Mac'en, i web'en, på iPad'en og mobilen) jobber sømløst og er lett å finne igjen når jeg jobber i Evernote. Jeg har i en del år brukt pen til å skrive på iPaden og det er en app, Penultimate, som lar meg gjøre dette og laster opp til Evernote.


Jeg kan se at Evernote kan virke godt i mitt PLN. Jeg får oversikt over det jeg tar vare på og kan lett finne frem igjen. Videre er det lett å dele akkurat det jeg vil dele.  Jeg har nok ikke fått den hele oversikten og kan nok heller ikke se for meg alt jeg kan bruke vektøyet til, men tenker at det kommer langs veien. Men jeg skal kikke nøye etter langs veien, slik at jeg utvider min kunnskap om Evernote. Har nå også linket Evernote opp mot Linkedin. Får se hva det fører med seg. 

Men jeg liker enda min OneNote og vil fortsette å bruke den…..